Værdigrundlag

Vores værdigrundlag beskriver de fælles værdier, kulturen og de holdninger, som vi, som personalegruppe, vil møde børn, forældre, os selv i personalegruppen og vores samarbejdspartnere med.

  • Vi sætter børnene i centrum, og respekterer det enkeltes barns behov og forskellighed.
  • Vores grundlæggende pædagogiske tilgang udspringer af ICDP. (International Child Development Program)
  • Vi møder alle forældre værdigt og med respekt.
  • Vi arbejder dagligt gennem hele dagen ud fra vores styrkede læreplan.
  • Vi har fokus på kerneopgaven, som er barnets trivsel og udvikling.
  • Vi har fokus på krop, bevægelse og sanser.
  • Vi har fokus på trivsel og udvikling af alle i personalegruppen.
  • Vi vil være kulturbærer i et hus, der er præget af kvalitet, faglighed, rummelighed og traditioner.

Vi er meget bevidste om, at vores arbejde med vuggestuebørn kalder på nogle helt grundlæggende værdier. For os er de helt fundamentale værdier: Nærvær, Omsorg og Relationer, og heraf kommer også vores navn “NOR”.

Disse værdier er helt grundlæggende i vores arbejde og i vores optik en forudsætning for, at det enkelte barn kan trives, lære, udvikles og dannes.

Nærvær
Vi lægger vægt på, at vi er nærværende i samspillet med barnet. Med nærvær forstår vi måden, hvorpå vi voksne er sammen med barnet, både fysisk og mentalt, samt den måde vi giver børnene mulighed for at være sammen med hinanden på.

Vi som rollemodeller giver os tid til samværet med børnene både verbalt og nonverbalt. Vi voksne er til stede både fysisk og mentalt, og vi skaber kontakt, tryghed og indlevelse gennem glæde og god øjenkontakt.

Omsorg
Vi mener, at den gode omsorg handler om langsomhed, fordybelse, ro og varme. Om ikke at skulle nå noget, men bare være tilgængelig og nærværende med jeres barn.

Vi mener, at jo mere omsorg og tryghed, et barn mødes med i begyndelsen af livet, des mere trygt vil barnet gå ud i verden senere i livet.

Relationer
Et velfungerende samspil og en god relation mellem barn og os voksne er af afgørende betydning for, hvordan børnene trives, lærer, udvikler sig og dannes.

Relationer dækker over de situationer, hvor børn og vi voksne kommunikerer eller er sammen om noget. Kvaliteten af samspillet og relationerne påvirker hele det pædagogiske læringsmiljø. Det er gennem relation til andre mennesker, at vi lærer og udvikler os. Børn kan kun lære at samarbejde, give og tage, udvikle respekt for andre og kende egne og andres grænser i et fællesskab med andre børn og voksne.

Facebook